: لیست طرح پژوهشی عقد قرارداد/ درحال اجرا - طرح پژوهشی برون داد / تسویه حسای نهایی طرح - طرح پژوهشی دریافت گزارش توسط دانشکده / مرکز - طرح پژوهشی گزارش مصوب دانشکده مرکز - طرح پژوهشی دریافت گزارش توسط معاونت - طرح پژوهشی گزارش مصوب دانشگاه خاتمه -
جزئیاتردیفکد رهگیرینام مجرینام خانوادگی مجریعنوانجایگاهوضعیتتاریخ وضعیت
Top