طرح های اتمام یافته 3 ماهه چهارم سال 98
: لیست طرح پژوهشی عقد قرارداد/ درحال اجرا - طرح پژوهشی برون داد / تسویه حسای نهایی طرح - طرح پژوهشی دریافت گزارش توسط دانشکده / مرکز - طرح پژوهشی گزارش مصوب دانشکده مرکز - طرح پژوهشی دریافت گزارش توسط معاونت - طرح پژوهشی گزارش مصوب دانشگاه خاتمه -

بانک طرح های پژوهشی

جزئیاتردیفکد رهگیرینام مجرینام خانوادگی مجریعنوانجایگاهوضعیتتاریخ وضعیت
Top